English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är en svensk fondkommissionärsfirma med ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Vi erbjuder en modern depåtjänst med möjlighet att spara i ett av marknadens bredaste produktutbud av finansiella instrument, såsom fonder, aktier, obligationer, ETF:er och strukturerade placeringar. Vi erbjuder både externa produkter och tjänster och egenutvecklade lösningar. En viktig del av vår verksamhet har sedan starten varit att utveckla strukturerade placeringar för såväl privatpersoner som företag och institutioner, som komplement till mer traditionella investeringar i våra kunders portföljer. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, 556759-1721, ("Strukturinvest"), som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av Strukturinvest för att bolaget ska kunna fullgöra ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att Strukturinvest ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Strukturinvest även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

Personuppgifterna kan dessutom utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Personuppgifter kan, med beaktande av gällande regler om sekretess, för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Strukturinvest samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. I vissa fall är Strukturinvest också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Strukturinvest kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Strukturinvests räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Strukturinvest kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till:

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
Att: Backoffice
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm 

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst